اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز 

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز : فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﯽ ﺑﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ با نام تجاری ﻗﺰل ﻃﺎروم آبلﯿﻤﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻر ﻧﻮش بانام تجاری ﺳﺎﻻر ﻧﻮش ﮐلﻮﭼﻪ با نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﮐﻨﺪو ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﻮﭼﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ با نام‌های تجاری درداﻧﻪ، دﻟﺘﺎ، ﺑﺎرﺑﯿﻦ و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺒﻦ

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز :

فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ
ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﯽ ﺑﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ با نام تجاری ﻗﺰل ﻃﺎروم
آبلﯿﻤﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻر ﻧﻮش بانام تجاری ﺳﺎﻻر ﻧﻮش
ﮐلﻮﭼﻪ با نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﮐﻨﺪو ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
آﻟﻮﭼﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ با نام‌های تجاری درداﻧﻪ، دﻟﺘﺎ، ﺑﺎرﺑﯿﻦ و ﭘﯿﻤﺎن
ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺒﻦ

  نمک های تجاری بی نمک (غیر مجاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *