دسته: فرهنگی/مذهبی

چنگ روح ۰

چنگ روح

بدن شما چنگ روح شماست.
و این با شماست که از آن چنگ آهنگ های خوش برآورید یا صداهای آشفته و ناهنجار به گوش ها رسانید.

سه بیت، سه نگاه! ۰

سه بیت، سه نگاه!

سه بیت، سه نگاه!

موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی (خود را به من نشان بده)

خداوند: لن ترانی (هرگز مرا نخواهی دید)