دسته: طنز

انواع دانشجو در ایران 1 - بروبچه های بسیج دانشجویی 2 - دانشجوهای معماری و هنر 3- بچه مثبتا و خرخونا 4- تیپ صدا و سیمایی و در آخر مدلی که اکثریت دانشجوها رو تشکیل میدن 5- داف ها و مخ زنا ۰

انواع دانشجو در ایران

۱ – بروبچه های بسیج دانشجویی

 ۲ – دانشجوهای معماری و هنر

۳- بچه مثبتا و خرخونا

يكي از مسئولای موزه دفاع مقدس مي گفت اومديم درِ تانكها را جوش داديم، ملت از پارك طالقاني دختر مياوردن داخل تانك! ۰

ملت دختر میاوردن داخل تانک!

یکی از مسئولای موزه دفاع مقدس می گفت اومدیم درِ تانکها را جوش دادیم،

ملت از پارک طالقانی دختر میاوردن داخل تانک!

عکس متحرک: می خواستن ساختمون رو تخریب کنن! ۰

عکس متحرک: می خواستن ساختمون رو تخریب کنن!

می خواستن ساختمون رو تخریب کنن

ولی قل می خوره پیش اون یکی!