دسته: طنز

گوینده خبر استقلالی و گوینده خبر پرسپولیسی ۰

گوینده خبر استقلالی و گوینده خبر پرسپولیسی

این ویدئو هم مخصوص دربی درست کردن

ببینید با حاله!