دسته: طنز

طنز جک لطیفه ۰

هوووووی گاو

از تاکسی پیاده شدم

درو محکم بستم

راننده گفت

هوووووی گاو

منم دوباره درو باز کردم محکم بستم

طنز جک لطیفه ۰

جوک: چرا رفتی و منو بدبخت کردی؟

یه مردی بود که هر جمعه میرفت بهشت زهرا
و بالای یه قبری مینشست و زار زار گریه میکرد و میگفت:
چرا رفتی و منو بدبخت کردی… .