دسته: حوادث

۰

تجاوز و دست درازی به دهها زن

مردانی که ظاهراً از خاورمیانه هستند در شب سال نو در چند شهر آلمان به دهها زن دست درازی و در مواردی تجاوز کرده اند!