WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

ورزش | سانی تلگرام

برچسب: ورزش

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند ۰

۱۳ عادت انسانهای ثروتمند

یکی از نکات کلیدی در فرآیند تولید ثروت بهره‌مندی از تفکر پرسشگرانه است. انسانهای ثروتمند در مورد هر چیزی سوال می پرسند. چگونه میتوانم به آنجا برسم؟ چگونه میتوانم در این کار موفق شوم؟ چگونه میتوانم روزی … تومان درآمد داشته باشم؟
یادتان باشد پرسشهای شما نباید با چرا شروع شود. باید با چگونه شروع شود.