برچسب: نقاشی

مراحل نقاشی کشیدن بچه ها: 12 ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می‌کشد. 15 ماهگی : نقطه نقطه می‌کند. 18 ماهگی : به خودی خود خط خطی می‌کند. 2 سالگی : خطوط عمودی را تقلید می‌کند. 2/5 سالگی : خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان X (غیر قرینه) می‌کشد. 3 سالگی : مداد را مثل بزرگها می‌گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی‌هایش اسم می‌گذارد. 4 سالگی : انسان را با دو عضو می‌کشد X را تقلید می‌کند. به شکل ناقص انسان عضوی اضافه می‌کند. 4/5 سالگی : مربع می‌کشد. 5 سالگی : مثلث می‌کشد عکس آدم را با بدن و گردن می‌کشد. 6 سالگی : شکل آدم را دو بعدی می‌کشد اشکال ادغام شده می‌کشد. 9 ـ 8 سالگی : اعضای داخی را می‌کشد. ۰

مراحل نقاشی کشیدن بچه ها

۱۲ ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می‌کشد.

۱۵ ماهگی : نقطه نقطه می‌کند.

۱۸ ماهگی : به خودی خود خط خطی می‌کند.

۲ سالگی : خطوط عمودی را تقلید می‌کند