برچسب: فرانسه

۰

بوگاتی محمد رضا شاه در پیترسن کالیفرنیا

خودروی بوگاتی محمد رضا شاه
در نمایشگاه خودرو پیترسن در کالیفرنیا
در معرض دید عموم قرار گرفته است.
این خودرو توسط دولت فرانسه
به محمد رضا پهلوی در زمان اولین ازدواجش به وی اهدا شد