برچسب: دختر

يكي از مسئولای موزه دفاع مقدس مي گفت اومديم درِ تانكها را جوش داديم، ملت از پارك طالقاني دختر مياوردن داخل تانك! ۰

ملت دختر میاوردن داخل تانک!

یکی از مسئولای موزه دفاع مقدس می گفت اومدیم درِ تانکها را جوش دادیم،

ملت از پارک طالقانی دختر میاوردن داخل تانک!