خودروی ۶ متری این خودرو محصول شرکت آلمانی Maybach می باشد. حداکثر سرعت آن 351 km/hr می باشد و یکی از لوکس ترین خودرو‌های دنیا محسوب می شود. ۰

خودروی لوکس ۶ متری

این خودرو محصول شرکت آلمانی Maybach می باشد.
حداکثر سرعت آن ۳۵۱ km/hr می باشد و یکی از لوکس ترین خودرو‌های دنیا محسوب می شود.

به گفته دانشمندان هلندی در طول یک بوسه 10 ثانیه‌ای، حدود 80 میلیون میکروب منتقل می‌شود! بوس فقط بوس مادربزرگای ایرانی ۰

یک بوسه ۱۰ ثانیه‌ای

به گفته دانشمندان هلندی در طول یک بوسه ۱۰ ثانیه‌ای، حدود ۸۰ میلیون میکروب منتقل می‌شود!

سایت بیمارستان میلاد هک شد. هکر این سایت با انتشار مطلبی مبنی بر توصیه به ارتقای امنیت سایت، یک وقت برای پزشک پوست درخواست کرد! این هکر در کانال تلگرامی خود نیز این خبر را منتشر کرد ۰

هک سایت بیمارستان میلاد

هکر این سایت با انتشار مطلبی مبنی بر توصیه به ارتقای امنیت سایت، یک وقت برای پزشک پوست درخواست کرد!

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز : فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﯽ ﺑﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ با نام تجاری ﻗﺰل ﻃﺎروم آبلﯿﻤﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻻر ﻧﻮش بانام تجاری ﺳﺎﻻر ﻧﻮش ﮐلﻮﭼﻪ با نام تجاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﮐﻨﺪو ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﻮﭼﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ با نام‌های تجاری درداﻧﻪ، دﻟﺘﺎ، ﺑﺎرﺑﯿﻦ و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺒﻦ ۰

اطلاعیه سازمان غذا و دارو پیرامون فرآورده‌های غذایی غیرمجاز

فرآورده‌های غذایی ﭘﺸﻤﮏ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای با نام تجاری ﺳﯿﻒ اﻻﺻﯿﻞ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با نام تجاری داﻧلﻮپ
ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با نام تجاری ﺳﺮاج و ﭘﻮدر ژﻟﻪ