دسته: اجتماعی

‏بیش از ۱۵۰۰ قلیان در سنندج با حضور مردم طی مراسمی با شعار نه به قلیان و سیگار و "شهری عاری از دخانیات" نابود شدند.⁩ ۰

۱۵۰۰ قلیان نابود شدند

‏بیش از ۱۵۰۰ قلیان در سنندج با حضور مردم طی مراسمی با شعار نه به قلیان و سیگار و “شهری عاری از دخانیات” نابود شدند.⁩