WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

کودکانه | سانی تلگرام

دسته: کودکانه

رنگ شناسایی کودک ۰

تست رنگ شناسایی کودک

از کودک خود بخواهید برای خودشو اطرافیانش مخصوصا پدر، مادر، خواهر و برادر رنگی در نظر بگیرد. و بگوید چه رنگی به خانواده ی خود اختصاص می دهد. حال تفسیر رنگ کودکتان را در ذیل بخوانید.