WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

طبیعت | سانی تلگرام

دسته: طبیعت

قورباغه چوبی! قورباغه ای که در فصل زمستان یخ می‌زند بطوریکه نفس نمی‌کشد و ضربان قلبش نمی‌زند و با فرارسیدن بهار یخ قورباغه ذوب شده و زنده می‌شود. ۰

قورباغه چوبی!

قورباغه ای که در فصل زمستان یخ می‌زند بطوریکه نفس نمی‌کشد و ضربان قلبش نمی‌زند و با فرارسیدن بهار یخ قورباغه ذوب شده و زنده می‌شود.

عنکبوت golden orb weaver بومی استرالیا به اندازه کف دست انسان است، تارهای خیلی محکمی میسازد که برای گرفتن پرنده های کوچکی مثل فنچ و گنجشک کاربرد دارند. ۰

عنکبوت golden orb weaver

تارهای خیلی محکمی میسازد که برای گرفتن پرنده های کوچکی مثل فنچ و گنجشک کاربرد دارند.