WordPress database error: [Duplicate column name 'status']
ALTER TABLE teleg_subscribes ADD (status tinyint(1), activate_key INT(11))

آموزش زبان بدن | سانی تلگرام

دسته: آموزش زبان بدن

آیا جعل زبان بدن ممکن است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم؟ چگونه زبان بدن بیاموزیم؟ دراین مقاله از سری آموزش های زبان بدن با سانی تلگرام همراه باشید ۰

جعل زبان بدن امکان پذیر است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم! قسمت ششم

آیا جعل زبان بدن ممکن است؟ چگونه دروغ های موفقیت آمیز بگوییم؟ چگونه زبان بدن بیاموزیم؟ دراین مقاله از سری آموزش های زبان بدن با سانی تلگرام همراه باشید

هنگامی ما شخصی را ادراك گر يا دارای بصیرت می ناميم، که توانايی او را در خواندن و تشخيص نشانه های غير کلامی و مقايسه آنها با نشانه های کلامي باور داريم. ۰

زبان بدن : کلامی ، غیر کلامی ، نشانه ها و مقایسه ی آنها. قسمت ۲

هنگامی ما شخصی را ادراک گر یا دارای بصیرت می نامیم، که توانایی او را در خواندن و تشخیص نشانه های غیر کلامی و مقایسه آنها با نشانه های کلامی باور داریم.